Home page motif

Our Services

Aiming to become most efficient oversea development center for Toshiba companies and a leading company in software development field, we sharpen ourselves in following main business:


Best technologies we use

With years of experiences in diversity of software development technologies & variety of Toshiba product domains, we have been building our own advantages in following technologies & technical fields:

Java logo
Postgres logo
Oracle logo

AI/Machine Learning

Applying cutting-edge machine learning & data analytics technologies to solve variety of practical problems in Toshiba manufacturing & business.

Open Source Software

Building up core fundamental software technologies (database engines, OS, visualization) upon open source software, meeting domain specific requirements of variety of Toshiba products.

Test Automation

Building up comprehensive & efficient solution of test automation framework from test design to test execution & analysis in one click.

Cloud Computing

Utilizing years of cloud development experiences to support / consult in design, deployment & maintenance of cloud service platform for cloud based software development projects.


Our Services

Aiming to become most efficient oversea development center for Toshiba companies and a leading company in software development field, we sharpen ourselves in following main business:


Best technologies we use

With years of experiences in diversity of software development technologies & variety of Toshiba product domains, we have been building our own advantages in following technologies & technical fields:

AI/Machine Learning

AI/Machine Learning

Applying cutting-edge machine learning & data analytics technologies to solve variety of practical problems in Toshiba manufacturing & business.

Open Source Software

Open Source Software

Building up core fundamental software technologies (database engines, OS, visualization) upon open source software, meeting domain specific requirements of variety of Toshiba products.

Test Automation

Test Automation

Building up comprehensive & efficient solution of test automation framework from test design to test execution & analysis in one click.

Cloud Computing

Cloud Computing

Utilizing years of cloud development experiences to support / consult in design, deployment & maintenance of cloud service platform for cloud based software development projects.


TOSHIBA News

First News images 1

Calendar icon

TSDV THAM DỰ NGÀY HỘI VIỆC LÀM TẠI HỌC VIÊN CÔNG NGHỆ BƯU CH...Ngày 12/05 vừa qua, Toshiba Software Development Vietnam lại tiếp tục ''đổ bộ'' đến PTIT Học viện Công nghệ Bưu ...

First News images 2

Calendar icon

TSDV TRAO TẶNG TRONG ''HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌ...


Ngày 6/05/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo của TSDV rất vinh dự khi có mặt trong HỘI NGHỊ SINH VIÊN ...

First News images 3

Calendar icon

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ''TSDV TRONG TÔI LÀ''- SỰ KIỆN KỈ NIỆM SI...

15 năm đã trôi qua, từ những ngày đầu tiên với chưa đến 10 người đặt nền móng, giờ đây, ...


TOSHIBA News